Laevaohutusjuurdlused

Ohutusjuurdluse Keskus algatas parvlaeva Tõll õnnetuse ohutusjuurdluse

Ohutusjuurdluse Keskus algatas Kuivastu sadamas parvlaevaga Tõll 21. juulil 2021 juhtunud õnnetuse ohutusjuurdluse. Ohutusjuurdluse Keskus korraldab väga raskete laevaõnnetuse ohutusjuurdlusi, kuid muu laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi korral viib Ohutusjuurdluse Keskus läbi hindamise ja otsustab, kas algatada ohutusjuurdlus või mitte, võttes arvesse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi raskusastet, sellega seotud laeva ja lasti tüüpi ning seda, kas ohutusjuurdluse tulemused aitaksid vältida õnnetusi ja ohtlikke juhtumeid tulevikus.

 

Eesti ja Rootsi ohutusjuurdluse asutused viivad juulis läbi reisiparvlaeva Estonia vraki veealused uuringud

Eesti Ohutusjuurdluse Keskus, Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet ja Soome Ohutusjuurdluse Amet viivad läbi reisiparvlaev Estonia vraki ja ümbritseva merepõhja esialgse hindamise, lähtudes 2020. aasta septembris ilmnenud uuest informatsioonist reisiparvlaeva Estonia keres olevate läbivate vigastuste kohta.

Esialgse hindamise eesmärk on teha kindlaks, kas uus informatsioon annab alust muuta 1997. aastal rahvusvahelise Õnnetuse Uurimise Ühiskomisjoni (JAIC) raportis tehtud järeldusi.

Esialgne hindamine: m/l Estonia veealuseid uuringuid kavandatakse alustada juulis 2021

Esialgset hindamist viivad läbi Eesti, Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused. Nimetatud kolm asutust andsid 2020.a detsembris teada, et esialgse hindamise lõpule viimiseks on vajalik teostada veealuseid uuringuid.

Ohutusjuurdluse asutuste taotlusel algatasid Soome ja Rootsi valitsused seadusandlikud menetlused, et viia sisse tarvilikud muudatused oma õigusaktidesse võimaldamaks vajalikke uuringuid. Eesmärgiks on seatud seadusloome jõustumine 1. juuliks 2021.

Esialgne hindamine: uue filmimaterjali valguses on vaja täiendavaid andmeid ja analüüse

M/l Estoniaga seotud uute asjaolude esialgne hindamine on edasi arenenud.

Ohutusjuurdluse Keskuse juhtimisel toimuvatel Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutuste regulaarsetel koosolekul on seni keskendutud m/l Estonia vrakis leiduva kahe augu tekkepõhjustele. Juhtumiga töötavatel uurijatel oli võimalik produktsioonifirma juuresolekul üle vaadata 28. septembril D-play kanalil linastunud filmi kogu salvestatud materjal ning inspekteerida Rootsis asuvat m/l Estonia visiiri.

Ohutusjuurdluse asutused viivad läbi esialgse hindamise seoses uue informatsiooniga Estonia osas

 

28. septembril 2020 avalikustati videosalvestus, millel nähtub läbiv vigastus m/l Estonia kerel. Sellest tulenevalt otsustas Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) 2. oktoobril algatada ilmnenud uue informatsiooni suhtes esialgne hindamine. Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused on nõustunud esialgse hindamise läbiviimisel oma Eesti kolleege abistama.

Hinnang Tallinna lahel 22.09.2016 toimunud merepääste I astme koolituse juhtumile

OJK ei vii käesoleva juhtumi suhtes läbi ohutusjuurdlust, kuna vastavalt Meresõiduohutuse seadusele ei ole tegemist laevaõnnetusega. Käesolev hinnang on koostatud Päästeameti ja Reval Merekooli poolt saadud andmetele tuginedes ning hinnangu ainsaks eesmärgiks on meresõiduohutuse suurendamine ning sarnaste juhtumite kordumise vältimine.
OJK ei tegele süü ega vastutuse küsimustega.
 

Lehed

Telli voog RSS - Laevaohutusjuurdlused